What is happening at UCLA

I just read the blog from UCLA admission office.  I was surprised by the number of undergraduate applications and what they look at in the application to decide who gets in.

I plan to apply to transfer to UCLA, UCSD, and UC Berkeley in one year.  Because I will complete all transfer requirements, I will be transferring into year 3 at the university.

I know there is a lot of competition to get into a good university, but I feel prepared.  Check out Xiaochen’s blog on how international students prepare for university transfer at MiraCosta College.

 

Xin chào các bạn! Hôm nay mình tình cờ đọc đưọc một trang blog từ truờng Đại Học University of California, Los Angeles (UCLA). Mình bị choáng bởi số luợng đơn nộp học và những tiêu chí hội đồng xét tuyển đặt ra để quyết định ai sẽ đuợc nhận vào học.

Minh sẽ nộp đơn chuyển tiếp vào truờng ULCA, UCSD, và UC Berkeley trong vòng năm tới. Sau khi hoàn thành tất cả lớp học cần thiết và yêu cầu để đuợc chuyển tiếp, mình sẽ chuyển vào năm thứ ba tại đại học mà mình đuợc nhận.

Mặc dù có rất nhiều sự cạnh tranh để đuợc nhận vào một truờng đại học danh tiếng, mình cảm thấy mình chuẩn bị mọi thứ khá là chu đáo cho mùa nộp đơn sắp tới. Để biết thêm thông tin về cách những bạn du học sinh ở truờng đại học dân lập MiraCosta chuẩn bị nộp đơn chuyển tiếp, trang blog của Xiaochen sẽ giúp các bạn!

Nhi

 

 

Advertisements

Meet South Korean Student at MiraCosta College

MiraCosta Community College (MCC) is known for its diversity with students coming from a lot of countries with different backgrounds in the world. Today we will meet Seunghoon Lee, one of the amazing South Korean students at MCC

me.jpg
Seunghoon Lee from South Korea

Please briefly introduce yourself
Hi my name is Seunghoon Lee and I am an international student from South Korea. I am majoring in computer science and planning to transfer to UC this year. This spring 2018 is my fourth and last semester in MCC.
안녕하세요 저는 한국에서 유학 온 이승훈입니다. 저는 현재 컴퓨터 사이언스를 전공하고 있으며 올해 UC로 편입할 계획입니다. 이번 2018 가을학기가 MCC에서는 제 마지막 학기입니다.

What made you choose MiraCosta College (MCC)? 
One of my Korean friends recommended MCC. He spoke highly of the courses as well as talented faculties in MCC. I searched the school on the Internet and I was able to find good reviews about MCC. Thus, I chose to attend here.
제 친구 중 한명이 MCC를 추천해줬습니다. 친구말로는 MCC교수분들이 매우 유능하시고 수업 또한 좋다고 했습니다. 저 또한 인터넷으로 MCC를 검색해보고 좋은 평이 많길래 여기를 다니기로 했습니다.

What would be the most difficulty you have had while studying in the US?
I believe most international students have some distress due to the language barrier. I also underwent those struggles. When I had to write essays or read text, I often got stuck due to the words or terms that I did not know in English, then, I had to look it up through the dictionary and this took up a quite amount of time and effort.
제 생각으론 유학생 대부분이 언어장벽 때문에 스트레스 받을 것 같습니다. 저 또한 그런 힘든 점이 있었습니다. 에세이를 써야 하거나 자료들을 읽을 때, 모르는 단어 때문에 자주 막히곤 했습니다. 그럴 때마다 사전을 찾아가며 해야 했는데 이게 시간을 꽤 잡아먹었습니다.

Have you ever studied anywhere else besides the US?
No, I graduated Anyang Foreign Language High School in Korea. Until then, I lived in Korea.
아니요. 전 안양외고를 졸업할 때까지 한국에서 살았습니다.

How did you learn English and prepare for studying abroad?
Luckily, I graduated from a specialized school and we had benefits learning other foreign languages. Among them, English was my favorite. Although it is uncommon in US, in Korea, most students attend private academies called “Hak-won”. I also attended Hak-won throughout my school years to enhance my English skills.
운이 좋게도, 저는 외고를 졸업해서 외국어를 배우는데 이점이 있었습니다. 외국어들 중에서도 영어를 가장 좋아했습니다. 미국에선 흔하지않은 일이지만, 한국에선 대부분의 학생들이 학원을 다닙니다. 저 또한 학창시절동안 학원을 다니며 영어공부를 했습니다.

What is your most favorite place at MCC? 
My favorite place in MCC is probably the Math Learning Center (MLC). As a computer science major, I especially had to take a lot of math courses and some of them were high division courses. MLC staffs and the tutors were extremely helpful and thanks to them, I was able to complete my math requirements without difficulties. Surprisingly, I am currently working at MLC as a student tutor and helping students who needs help with the courses that I took. For me, helping other students is a very rewarding job. Also at MLC, I made a lot of new friends who share similar worries and thoughts.
제가 MCC에서 가장 좋아하는 장소는 MLC입니다. 컴퓨터 사이언스 전공자로써, 수학과목을 특히나 많이 들어야 했는데 그 중에는 어려운 수업도 있었습니다. MLC 직원분들과 튜터분들이 정말 도움이 많이 되어 주셨고 덕분에 수학과목들을 무사히 마칠 수 있었습니다. 놀랍게도 저도 지금 MLC에서 학생튜터로 일하며 제가 들었던 수업을 듣는 학생들을 도와주고 있습니다. 저에게는 학생을 가르치는 일이 매우 보람찬 일입니다. 또한 MLC에서 전 비슷한 고민과 생각을 가진 많은 새로운 친구들을 사귈 수 있었습니다.

Please tell us three things you like about MCC
Three things I like about MCC :
1. It has competent faculty members. Most of the professors I met in MCC were very helpful and enthusiastic. They lead us to get to the next level. (I also heard from my friends who transferred to UC that you will have no problem adapting to UC if you are from MCC. )
MCC는 유능한 교수님들이 많습니다. 제가 만난 대부분의 교수님들은 매우 열정적이셨고 도움이 많이 되었습니다. 덕분에 다음단계 수업으로 가는데 어려움이 없었습니다. (MCC에서 UC로 편입한 제 친구도 UC에 적응하는데 어려움이 없었다고 합니다.)

2. It provides sufficient academic help that students can benefit from. There are STEM center if you need help with science, MLC for math and Writing Center if you need someone to review or check your work on the essay.
학생들이 학문적으로 많은 도움을 받을 수 있게 해줍니다. 과학과목에 도움이 필요하시면 STEM 센터가 있고, 수학의경우에는 MLC가 있으며 에세이첨삭이 필요하시면 Writing Center가 있습니다.
3. The counselors are always there for you. Since most students attend MCC in order to transfer to UC or CSU, the advice from the counselors are essential. On my first year in MCC, counselor and I set the academic plans that included the classes I needed to take in the next 3 semesters. Also last year, I attended UC workshop and a counselor who was from the Transfer Center helped me apply.
학교의 카운슬러분들이 도움이 많이 됩니다. MCC에 다니는 대부분의 학생들이 UC나 CSU로 편입하려고 하실 텐데, 카운슬러들의 조언은 꽤나 도움이 됩니다. MCC에서의 제 첫 학기 때, 카운슬러분이 제 학업계획을 세우는데 많은 도움을 주었습니다. 또한 작년에 UC 워크샵에 참석해서 편입 지원하는데 상당부분 도움을 받았습니다.

How long have you attended MCC and what is your goal? Do you have a school that you want to attend?
I have attended MCC starting from Fall 2016, so now is my second year in here. My future goal is to become a competent and helpful programmer who develops app that can make our lives more enjoyable. To achieve my goal, I first need to transfer to UC. I applied to UC Berkeley, UCLA, UCSD and UCI. Hopefully, I will be attending one of these schools by this fall.
저는 MCC를 2016 가을학기부터 다니기 시작하여 현재 2년째입니다. 제 미래 목표는 유능한 프로그래머가 되어서 사람들의 삶을 더 만족시킬 앱을 개발하는 것입니다. 그러기 위해선 먼저 UC로 편입해야 하는데 바라건대 올해말에 UC학교에 편입해서 다닐 수 있었으면 좋겠습니다.

What is a piece of advice you have for new students?
I am sure that you will enjoy attending MCC. International students! Don’t be afraid to make new friends. Especially if you feel lonely or homesick, those friends will help you feel much better.
여러분들이 MCC다니는걸 즐길 것이라 믿습니다. 새로운 친구들을 사귀는 것을 두려워하지 마세요. 특히 외롭거나 한국 생각날 때, 그 친구들이 위로가 될 것입니다.

As a South Korean international student, what are the three interesting things about your country you would want us to know?
As a South Korean international student, I would recommend you to have some interest in listening to K-POP. Also, as far as I know, there is a K-POP club in MCC. Join them! Besides listening to famous K-POP singers like BTS, I recommend listening to other unknown but talented musicians.
I have noticed Korean barbecue is famous among Americans and they seem to like it. However, in Korea, fried chicken is as popular as Korean barbecue. There are numerous flavors and styles of fried chicken. I have traveled in a quite many countries, but I never found fried chicken that is better than Korea. So, I strongly recommend you to try both in Korea.
Lastly, do you know where the 2018 winter Olympics is being held? It is in Korea! Pyeongchang Winter Olympics just began! I hope you give interest in Korea as well as the Olympics it self.
한국유학생으로써, 저는 한국 케이팝에 관심을 가져보라고 권해드리고 싶습니다. 제가 아는한 MCC에도 케이팝 동아리가 있는데 한번 가입해보세요!  BTS같은 유명한 케이팝가수도 좋지만 덜 알려졌지만 재능 있는 뮤지션들도 한번 관심 가져보세요.
여기와서 제가 느끼건 한국바베큐가 미국에서 인기가 많던데, 한국에서는 치킨도 매우 인기가 많습니다. 한국에선 매우 다양한 맛과 방법으로 만든 치킨이 있습니다. 제가 꽤 많은 나라들을 여행해봤지만 한국보다 맛있는 치킨을 만드는 나라는 없었습니다. 그러니 한국에 와서 한국바베큐와 치킨을 먹어보는 걸 강력히 추천해드립니다.
마지막으로, 2018년 동계올림픽이 어디서 개최되는지 아시나요? 한국의 평창에서 개최됩니다! 이번기회에 올림픽 뿐 아니라 한국에도 관심을 갖게 되었으면 좋겠습니다.

 

What does a student worker at MiraCosta College look like?

As an international student at MiraCosta College, you can work up to 19.5 hours/week. First of all, you have to be a full time student taking at least 12 units in the semester. Thus, even if you work at multiple departments, the total hours you can work in a week have to add up to no more than 19.5 hours. Besides submission of application in the departments and the hire package in Career Center, approval from International Office is required. I want to introduce my job as a Blogger/Student Outreach so that everyone who reads this blog would have an idea what it looks like to be a student worker at MiraCosta College.

2
Amandine From France (left) and Nhi from Vietnam work as Student Outreach
 • Duties: Publish at least two blogs in a month
 • Hours/week: At least one hour in international office to blog, sometimes more for additional event, which is pretty flexible
 • Additional activities:
  • Conduct interviews prior to the Coffee Chat Series
  • Help on some international events related to MiraCosta College and its English Language Institute
 • Experiences gained:
  • Being more active on campus
  • Increase writing skills
  • Being more creative
  • Have chance to work with MiraCosta leaders, such as faculty and staff
  • Know more people and gain relationships
  • Gain information

Following are the interviews conducted for the Coffee Chat Series:

 

For more information of working on campus, check out Mari’s blog

Coffee Chat Series: Meet Edward from Tutoring and Academic Support Center – by Nhi

‘Conversation with Faculty’ is one of the Coffee Chat Series sponsored by MiraCosta International Office where all of MiraCosta international students are welcome to join and have great converstions with MiraCosta leaders. We are open for all of the appropriate questions and topics, especially ones contributing to your success.

This time we are having Dr. Pohlert, the Director of Tutoring and Academic Support Center at MiraCosta College. Free coffee and tea and some suprising treat will be provided. Come join us on Tuesday, 10/17/2017 from 10:00-11:00 am at Cafeteria at the table with a lot of colorful flags from a lot of countries all over the world.

Prior interview for the ‘Conversation with Faculty’ getting to know Dr.

Image result for coffee chat

An international student can get scholarships while attending MiraCosta College

Scholarship Celebration_2016_ - 16.jpg
A student getting scholarship award at MiraCosta College in 2016

As an international student, I initially thought that I would not be able to get a scholarship, because scholarships and financial aid seemed more available for the U.S residents and citizens. However, I did it!  I won a $1000 MiraCosta College scholarship in May 2017!!   I learned a lot from this experience, such that I have to read a lot to  find the available scholarships which I am eligible to apply.

MiraCosta scholarships are available to students who complete one semester and are continuing for another semester. I had to write an essay as a personal statement in which I described myself as how I deserved that scholarship. Basically, I answered two questions:

 • “What makes you different from the other candidates?”
 • “What makes you deserve this scholarship?”
13988134_1152388484818040_6263986609478520692_o.jpg
Nhi Tran, from Vietnam, won $1000 Miracosta College Scholarship

Applying was easy. On the MiraCosta Scholarship webpage, I typed my student ID and SURF password.  I completed personal information, then uploaded a personal statement and my MiraCosta transcript.  The most important requirement was that I had to submit my transcript from the previous semester and showed them my future enrolled classes.  That means I needed to have at least one full semester at MiraCosta getting a certain minimum GPA (vary depending on each scholarship), and I will be enrolling for the next semester, because a lot of scholarship at MiraCosta are not transferable.

 

 

Scholarship Celebration_2016_ - 3.jpg
Scholarship Celebration at MiraCosta in 2016

There have been a lot of students winning the scholarships at MiraCosta College, and there are a lot of types of scholarships with different amount awarded. Gie, an international student from Malaysia, got 2017 annual scholarship which was $500 award. “I felt happy. The scholarship made my day,” said Gie

22118066_1564506960272855_1470807429_oo
Gie Song Tan, from Malaysia, got 2017 annual scholarshipa at Miracosta College

Gie also shared some tips to the future candidates at MiraCosta that, “All you have to do is to get a good grade, put some effort writing, share your story and experience, you can seek help from Writing Center or even Scholarship office.” In personal statement, he wrote about the difficulties that he has experienced in the United States, his educational as well as career goals, and how the scholarship would help him. All of that helped him win the scholarship. MiraCosta has great financial resources available for students who attend this College. So why not apply when you need financial support? First, finish your first semester at MiraCosta College with a good GPA. Second, look for the scholarships that you are eligible to apply. Then go for it!

For more information on scholarships, check out Augustina’s blog.

Nhi from Vietnam

Nhi

Hello everyone!

My name is Nhi Tran,  people call me “Nee”. I am from Hue, Vietnam where originally delicious Bun Bo Hue (spicy beef noodle) comes from. I have been in California since December 2014, and started school at Miracosta College in the beginning of 2015. Besides school, I love playing basketball, listening to music, and singing. I enjoy living in California because I am in love with the weather and the diversity here. People come from a lot of countries all over the world bringing their own cultures and languages to make California diverse. Living in a new country teaches me how to live well independently, how to take care of myself, how to be organized on things and how to make friends. I hope I will have a wonderful time and be successful in the United States!

Xin chào các bạn!

Mình là Thu Nhi. Mình đến từ thành phố Huế, Việt Nam, nơi nổi tiếng với sự thơ mộng, yên bình với các món ăn ngon như cơm hến và bún bò Huế. Mình đến California vào tháng 12 năm 2014. Bắt dầu là một du học sinh Mỹ, mình nhập học tại truờng Cao Đẳng MiraCosta đầu năm 2015. Ngoài giờ học, mình thuờng chơi bóng rổ, nghe nhạc, và hát. Mình rất thích cuộc suống ở California, bởi thời tiết và khí hậu dễ chịu, cũng như sự thân thiện và tốt bụng của con nguời nơi đây. Ngoài dân bản xứ, nguời ở đây nhập cư từ mọi miền trên thế giới đồng thời mang theo ngôn ngữ và nền văn hoá riêng của họ góp phần làm cho tiểu bang này đa dạng trên nhiều phuơng diện. Sống trên một đất nuớc hoàn toàn mới rèn luyện cho mình bản năng sống độc lập, biết làm thế nào để sống tốt, học và làm việc khoa học, kết bạn và có thêm nhiều bạn mới. Mình hy vọng mình sẽ có một thời gian tuyệt vời ở đây, đặc biệt là thành công trên con đuờng học tập và làm việc của mình tại Mỹ!